Hướng dẫn quản lý trang

Cập nhật: Tiêu đề, từ khóa, mô tả, trạng thái robots cho từng trang

31/07/2012 5:10:00 CH
Thiết lập cấu hình SEO trang web  trong quản trị Digivision

Cách gắn link liên kết khi nhấn chuột vào trang

05/07/2012 5:54:00 CH
Khi người dùng tạo ra các trang trong hệ thống, mặc định các trang này sẽ được gắn các liên kết được quy định sẵn, tuy nhiên nhu cầu thực tế...

Khôi phục trang đã xóa

01/02/2012 11:06:00 SA
Khôi phục trang đã xóa là chức năng cho phép người quản trị...

Thêm trang mới

16/01/2012 2:35:00 CH
Thêm trang mới là chức năng cho phép người quản trị thêm một trang vào hệ thống.

Sắp xếp, đặt trạng thái, xóa trang

16/01/2012 2:35:00 CH
Với các trang đã có sẵn, người quản trị có thể thực hiện một số...

Sửa thông tin trang

16/01/2012 2:35:00 CH
Sửa thông tin trang bao gồm 2 công việc: Sửa thông tin của trang và...