Hướng dẫn quản lý hỗ trợ trực tuyến

Thêm mới tài khoản hỗ trợ khách hàng

07/02/2012 8:37:00 SA
Là các thao tác nhằm thêm mới một tài khoản hỗ trợ trực tuyến cho hệ thống của bạn

Quản lý hỗ trợ trực tuyến

06/02/2012 3:02:00 CH
Mục đích  nhằm xem và thực hiện các thao tác đơn giản trên các tài khoản yahoo hoặc skype hỗ trợ khách hàng trên website...