Quản lý loại sản phẩm

Cập nhật: Tiêu đề, từ khóa, mô tả loại sản phẩm

31/07/2012 4:48:00 CH
Cập nhật SEO: Tiêu đề, từ khóa, mô tả cho loại sản phẩm

Chỉnh sửa, xóa Loại sản phẩm và các thao tác khác

08/02/2012 5:21:00 CH
Sau khi thêm, Loại sản phẩm sẽ được hiển thị và quản lý ở Danh mục loại sản phẩm, tại đây, người quản trị có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa,...

Thêm loại sản phẩm mới

08/02/2012 4:12:00 CH
Thêm loại sản phẩm mới là chức năng cho phép người quản trị thêm các loại sản phẩm vào website của bạn. Trong việc quản trị hàng hóa,...