Biên tập nội dung

Hướng dẫn nâng cấp bộ quản lý file mới

Hướng dẫn cài DigiPicker:
 
1. Vào website đã chạy rồi
2. Copy 4 file trong thư mục Bin sang: DigiPicker.dll, Digitvision.Portal.Website.UI.Control.dll, Ionic.Zip.dll, ImageResizer.dll
3. Copy 2 file trong thư mục DigitvisonControls sang: FileManagerPicker.ascx, TextHtmlEditor.ascx
4. Copy thư mục /Provider/ckeditor/fileman sang site mới
 
Lưu ý các hạng mục bên dưới:
 
a. Lỗi không upload được file:
 
mở web.config tìm thẻ <handlers> thêm một dòng như bên dưới
 
        <add name="UploadHandler" verb="*" path="UploadHandler.ashx" type="Digitvision.Portal.Core.HttpHandlers.UploadHandler,Digitvision.Portal" />
 
b. Lỗi khi upload file như sau đó bị mất cấu trúc thư mục:
 
- tìm thẻ <configSections> thêm một dòng như bên dưới
     <section name="resizer" type="ImageResizer.ResizerSection"/>
- chèn tiếp đoạn bên dưới vào dưới thẻ đóng </configSections>
 
<resizer>
  <sizelimits imageWidth="0" imageHeight="0" totalWidth="3200" totalHeight="3200" totalBehavior="ignorelimits" />
  </resizer>
 
c. Để chỉnh cấu hình của Roxy thì mở file:
 /Provider/ckeditor/fileman/conf.txt
 
Lưu ý trước khi cài thì phải backup file cũ ra.
Người đăng: thachlan
Lượt xem: 1693 Cập nhật lần cuối: 02/10/2014 1:53:00 CH
Tag: