Hướng dẫn chung

Hướng dẫn cài đặt website bằng Remote Desktop vào server

header
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSITE LÊN HOSTING
 
I.        Yêu cầu chung
-          IIS 6.0 / IIS 7.0
-          ASP .NET Framework 4.0
-          MS SQL Management 2008 R2 SP2
II.      Hướng dẫn cài đặt
1.       Hướng dẫn cài đặt cơ sở dữ liệu
-          Mở giao diện SQL Management, đăng nhập và chọn attach file cơ sở dữ liệu từ thư mục “DB” trong thư mục website, chọn cơ sở dữ liệu rồi chọn “OK” để attach vào SQL:

 

-          Tạo tài khoản mới để sử dụng cho cơ sở dữ liệu vừa attach vào

 
-          Cấu hình thông tin tài khoản như sau 
-          Mở cơ sở dữ liệu vừa attach vào => vào sercurity => Users


2.       Hướng dẫn cài đặt IIS
-          Thêm mới website từ giao diện quản lý IIS: Chọn “Start”, chọn “Run”, nhập vào ô text “inetmgr” rồi gõ “Enter”

 


-          Tạo website theo các bước sau:

 


 
-          Nhập tên domain của trỏ đến website

 
-          Chọn “Browse…” tìm đường dẫn trỏ đến thư mục chứa source code website của bạn

 

 

 

 
-          Sau khi tạo xong website mới, bạn cấu hình IIS cho website của bạn như sau:

 
-          Bạn có thể cấu hình để nhiều domain cùng trỏ tới website của bạn như sau:

 

-           
-          Phân quyền cho phép xem thư mục website trong website

 
3.       Sau khi cài đặt xong cơ sở dữ liệu và website, bạn tiến hành cấu hình lại file web.config trong bộ source của website
-          Bạn vào thư mục tìm đến file “Web.config” trong thư mục source code website và mở nó (“Open with”) bằng chương trình “Notepad”
-          Bạn tìm đến key với giá trị là tài khoản kết nối vào cơ sở dữ liệu  bạn mới tạo ở trên với tên là “DigitvisionCMS”
<add key="DigitvisionCMS" value="Server=(local);Database=Tên_Cơ_Sở_Dữ_Liệu;UID= Tên_tài_khoản_sql;PWD= Mật_khẩu;Pooling=yes;Connect Timeout=100;"/>
 
Ví dụ: …;Database=Vicico; UID=digivision;PWD=digivision!@#$...
 
-          Sau khi sửa xong đúng với thông tin bạn vừa tạo ở trên, lưu file này lại và vào website với domain bạn đã khai báo ở trên.
 

III.    Các lỗi thường gặp
1.       Permission access denied ( không có quyền truy cập )
-          Bạn kiểm tra lại cấu hình phân quyền trong IIS. Ngoài ra bạn vào thư mục source code website xem đã phân quyền cho thư mục này hay chưa.

 

-          Ngoài ra, chúng ta cần cấp cho tất cả người dùng đều có quyền truy cập ( cả Read và Write ) vào thư mục “FileManager” trong thư mục source code website

 
2.       .NET Framework 4.0
-          Đa phần các website ngày nay đều được phát triển trên nền tảng “.NET Framework 4.0” trong khi IIS được cài đặt mặc định ở phiên bản 2.0. Vì vậy chúng ta thường gặp lỗi này khi cài đặt mới một website. Để khắc phục lỗi này chúng ta cần nâng cấp phiên bản .Net Framework lên bản 4.0 là được.
-          Vào phần cài đặt IIS của website cần nâng cấp => vào tab “ASP.NET” và cấu hình lại version sang phiên bản 4.0…

-          Lưu ý: Nếu bạn không thấy phiên bản 4.0 nghĩa là server chưa cài đặt phiên bản này. Bạn cần phải cài đặt .Net Framework 4.0 trước.
-          Nếu chưa có bộ cài đặt bạn có thể vào link sau ( link trực tiếp của mircrosft ) để down về:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3324
-          Sau khi cài đặt xong bạn cần phải cấu hình .Net Framework 4.0 cho IIS bằng cách sau:  Chọn “Start”, chọn “Run”, copy dòng lệnh sau paste vào ô text rồi ấn “Enter”
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis –i
Chờ màn hình cmd chạy báo thành công là được.
  
3.       Lỗi hiển thị website với RewriteUrl
-          Thông thường đối với IIS 7.0, chúng ta chỉ cần cấu hình Rewrite Url trong file web.config. Tuy nhiên ở phiên bản IIS 6.0, IIS không đọc được cấu hình này. Chính vì thế chúng ta cần phải cấu hình bằng tay cho việc này.
Thông tin nhập vào ô số (4) như sau:
+ Executable:     c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
+ Extension:       .html


 
 
Người đăng: thanhnh
Lượt xem: 5435 Cập nhật lần cuối: 13/03/2014 1:26:00 CH
Tag:

Tài liệu cùng chuyên mục